Friday, September 22, 2017

Thương Phế Binh Nha Kỹ Thuật Đoàn Công Tác 68 / Khóa 4-73 SQTB Thủ Đức

Ch/Úy Nguyễn Văn Rớt được DCCT cung cấp chân giả 9/25/2017No comments:

Post a Comment